مقاله بررسي رابطه ميان اخلاق اسلامي و مديريت سازمانهاي آموزشي(مطالعه موردي) با word

يکشنبه 16 آبان 1395
4:05
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي رابطه ميان اخلاق اسلامي و مديريت سازمانهاي آموزشي(مطالعه موردي) با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه ميان اخلاق اسلامي و مديريت سازمانهاي آموزشي(مطالعه موردي) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه ميان اخلاق اسلامي و مديريت سازمانهاي آموزشي(مطالعه موردي) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه ميان اخلاق اسلامي و مديريت سازمانهاي آموزشي(مطالعه موردي) با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت
تعداد صفحات: 10
چکیده:
در میان مسئولیت های فراوان مدیران، رعایت جنبه های اخلاقی و ارزشی تصمیم های سازمانی و به کارگیری منابع، به خصوص منابعانسانی برای دستیابی به آن اهداف جایگاه ویژه ای دارد. از جامعه آماری در نظر گرفته شده برای این تحقیق 95 نفر از کارمندان نهادهای آموزشی شهرستان قروه( کردستان) به عنوان حجم نمونه برای پاسخگویی به ابزار اندازه گیری داده های پژوهش انتخاب شدند. با استفاده از ابزار پرسشنامه که روایی و اعتبار آن با استفاده از ابزار مناسب مورد تائید قرار گرفته شد، داده های مورد نیاز جمع آوری شده و با استفاده از روش آماری توصیفی(همبستگی دو متغیره-ضریب همبستگی پیرسون) مشخص شد که اخلاق اسلامی همبستگی مثبتی با مدیریت اثربخش سازمان ها و همچنین نفوذ اجتماعی دارد و در نهایت با استفاده از نتایج این پژوهش و هم چنین تحقیقات مشابه، راهکارهایی در جهت نهادینه کردن هر چه بیشتر اخلاق اسلامی در سازمانها ارائه گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 328 ]

مقاله اثر ورمي کمپوست بر عمر ماندگاري و خصوصيات کيفي گل شاخه بريده رز رقم پلار استار با word

يکشنبه 16 آبان 1395
4:05
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر ورمي کمپوست بر عمر ماندگاري و خصوصيات کيفي گل شاخه بريده رز رقم پلار استار با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر ورمي کمپوست بر عمر ماندگاري و خصوصيات کيفي گل شاخه بريده رز رقم پلار استار با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر ورمي کمپوست بر عمر ماندگاري و خصوصيات کيفي گل شاخه بريده رز رقم پلار استار با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر ورمي کمپوست بر عمر ماندگاري و خصوصيات کيفي گل شاخه بريده رز رقم پلار استار با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: 4
چکیده:
به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست بر عمر ماندگاری و خصوصیات کیفی گل شاخه بریده رز رقم پلار استار آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل پنج سطح مختلف ورمی کمپوست (0، 10، 20، 40 و 80 درصد) بود. صفات اندازه گیری شده شامل طول و قطر ساقه، قطر غنچه گل، وزن تر و خشک برگ، وزن تر وخشک ساقه و ماندگاری گل بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان طول (61/6 سانتیمتر) و قطر (0/64 سانتیمتر) ساقه، قطر غنچه گل (3/11 سانتیمتر)، وزن تر (11/8 گرم) و خشک (5/8 گرم) ساقه، وزن تر(7/3 گرم) و خشک (3/96 گرم) برگ و ماندگاری گل (11/2 روز) با تیمار 10 درصد ورمی کمپوست حاصل شد. با افزایش میزان ورمی کمپوست از 10 درصد به 80 درصد، اثر منفی روی صفات ذکر شده مشاهده شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 304 ]

مقاله مصرف سولفات پتاسيم و سولفات روي، راهي براي مقابله با تنش خشکي در ذرت رقم سينگل کراس 704 با wo

يکشنبه 16 آبان 1395
4:05
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مصرف سولفات پتاسيم و سولفات روي، راهي براي مقابله با تنش خشکي در ذرت رقم سينگل کراس 704 با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مصرف سولفات پتاسيم و سولفات روي، راهي براي مقابله با تنش خشکي در ذرت رقم سينگل کراس 704 با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مصرف سولفات پتاسيم و سولفات روي، راهي براي مقابله با تنش خشکي در ذرت رقم سينگل کراس 704 با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مصرف سولفات پتاسيم و سولفات روي، راهي براي مقابله با تنش خشکي در ذرت رقم سينگل کراس 704 با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سولفات پتاسیم و سولفات روی بر افزایش مقاومت به خشکی در ذرت رقم سینگل کراس 704، آزمایشی درشرایط مزرعه در شهرستان بوانات در سال 1389 به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در3 تکرار انجام شد. کرت های اصلی مربوط به تنش خشکی ( شاهد و تنش در مرحله رویشی ) و کرت های فرعی شامل سطوح مختلف سولفات پتاسیم ( 0، 150 و 300 ) کیلوگرم در هکتار و سطوح مختلف سولفات روی ( 0، 15 و30 ) کیلوگرم در هکتار بود. در این آزمایش، غلظت کلروفیل، عملکرد دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه در شرایط مطلوب رطوبتی و شرایط تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان دهنده افزایش غلظت کلروفیل در شرایط تنش خشکی است، مصرف عناصر پتاسیم و روی نیز غلظت کلروفیل را افزایش داد و باعث افزایش مقاومت به خشکی شد. نتایج آزمایش نشان داد، بیشترین مقادیر عملکرد دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه در شرایط مطلوب رطوبتی و مصرف 150 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و30 کیلوگرم در هکتار سولفات روی حاصل شد. تنش خشکی موجب کاهش عملکرد دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه گردید، در حالی که مصرف سوفات پتاسیم و سولفات روی، مقاومت گیاه ذرت را به کاهش این صفات در شرایط تنش خشکی افزایش داد. در شرایط تنش خشکی بیشترین میزان صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه، با مصرف 150 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و30 کیلوگرم در هکتار سولفات روی حاصل شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 307 ]

مقاله پيش بيني وضعيت سيلاب دهه آتي تحت اثر تغيير اقليم با word

يکشنبه 16 آبان 1395
4:05
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پيش بيني وضعيت سيلاب دهه آتي تحت اثر تغيير اقليم با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پيش بيني وضعيت سيلاب دهه آتي تحت اثر تغيير اقليم با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پيش بيني وضعيت سيلاب دهه آتي تحت اثر تغيير اقليم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پيش بيني وضعيت سيلاب دهه آتي تحت اثر تغيير اقليم با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
تعداد صفحات: 13
چکیده:
مکان و سبک زندگی انسان به هر شیوه ای که باشد از تغییر اقلیم تأثیر می پذیرد. بلایای طبیعی از جمله سیلاب تحت اثر تغییر اقلیم فراوانی و شدت بیشتری می یابند. در این مطالعه به پیش بینی وضعیت سیلاب حوزه آبخیز پلاسجان در دهه 2020 پرداخته شده است. جهت بررسی تغییر اقلیم برونداد HadCM3 تحت سناریوی A2 توسط مدل LARS-WG در دوره 2030-2011 ریزمقیاس گردید. جهت بررسی اثر این پدیده بر سیلاب، پارامترهای اقلیمی پیش بینی شده به مدل واسنجی و اعتبار سنجی شده HEC-HMS وارد شده و دبی و حجم سیلاب دهه آتی پیش بینی شد. نتایج نشان دهنده افزایش 0/8 سانتی گرادی متوسط دمای سالانه و افزایش 7/2 درصدی بارش در دهه آتی می باشد. به دنبال تغییرات اقلیمی، دبی اوج ماه مارس 16/8 درصد و حجم سیلاب ماه مذکور 24/4 درصد افزایش خواهد یافت. در ماه آوریل شاهد کاهش 20/3 درصدی دبی اوج و کاهش 27/5 درصدی حجم سیلاب خواهیم بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 303 ]

مقاله مدل سازي الکتريکي دستگاه باردار کننده نانو ذرات ايرسل،به روش نيمه تحليلي با word

يکشنبه 16 آبان 1395
4:04
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدل سازي الکتريکي دستگاه باردار کننده نانو ذرات ايرسل،به روش نيمه تحليلي با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل سازي الکتريکي دستگاه باردار کننده نانو ذرات ايرسل،به روش نيمه تحليلي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل سازي الکتريکي دستگاه باردار کننده نانو ذرات ايرسل،به روش نيمه تحليلي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل سازي الکتريکي دستگاه باردار کننده نانو ذرات ايرسل،به روش نيمه تحليلي با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
تعداد صفحات: 6
چکیده:
درپژوهش بعمل امده باتوجهبه اهمیت مطالعه ذرات ایرسل وکاربرد آن درزمینه اندازه گیری سایزذرات موجود درهوا شناسایی ذرات معلق درهوا و جداسازی ذرات الوده کننده دستگاه باردارکننده سیمی استوانه ای کرنا معرفی شده است جداسازی و اندازه گیری ذرات با استفاده ازروش های الکتریکی وابسته به دستگاه باردارکننده ی می باشد بادرنظرگرفتن مجموعه یاز فرضیات مرتبط با هندسه دستگاه و فیزیک پدیده تولید یون مدلی یک بعدی و نیمه تحلیلی برای محاسبه غلظت یون تولید شده ارایه شده است این مدل متشکل است ازیک معادله دیفرانسیل غیرخطی ازمرتبه سه برای ولتاژ مرکب ازدومعادلات کوپل شده الکترواستاتیک و پایستگی بار که روشی برای حل تحلیلی آن ارایه شدها ست محاسبه غلظت یون تولیدی با توجه به ولتاژ اعمالی به دستگاه به کمک نرم افزار متلب 1 باحل عددی جواب تحلیلی معادله دیفرانسیل مذکور انجام گرفته است و بصورت توابعی از مقادیر مختلف ولتاژ اعمالی و همچنین قطرسیم کرنا رسیم شده است مدل ارایه شده درطراحی الکتریکی این دستگاه تخمین بارالکتریکی القا شده برروی ذرات ایرسل و درنهایت عمل اندازه گیری و یانمونه گیری ازذرات کاربرددارد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 316 ]

مقاله وقوع جنگ و بمباران هوايي و موشکي با word

يکشنبه 16 آبان 1395
4:04
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله وقوع جنگ و بمباران هوايي و موشکي با word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله وقوع جنگ و بمباران هوايي و موشکي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله وقوع جنگ و بمباران هوايي و موشکي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله وقوع جنگ و بمباران هوايي و موشکي با word :

وقوع جنگ در یك منطقه و مسائلی كه از نظر اقتصادی و انسانی بوجود می‌آورد، در این مقوله مورد توجه می‌باشد، زیرا عوارض جنگ دو جنبه دارد كه یكی به صورت حاد بوده كه كنترل و درمان آسیب را فوراً طلب می‌كند و دوم عوارض و پیامدهای جنگ كه گریبانگیر جامعه می‌باشد.

در موقع بروز جنگ علاوه بر مناطق جنگی و افرادی كه به صورت نظامی و غیرنظامی در جبهه رودرروی دشمن قرار دارند و متحمل آسیب‌های جنگی می‌شوند، افراد و تاسیسات و اماكنی كه دور از منطقه جنگی هستند، از آسیب‌های جنگی در امام نبستند و سلاح‌های جنگی با قدرت تخریبی زیاد تا هزاران كیلومتر دورتر از مناطق جنگی را در معرض تخریب و خطرات جنگی قرار می‌دهد.

در مواقع جتگ مسائل زیر مورد توجه است:

1.     آسیب‌جسمی: كه شامل شكستگی، زخمی شدن، خونریزی و جراحات جسمی است.

2.     آسیب‌ روانی: كه شامل از دست دادن افراد نزدیك مانند پدر و مادر و فرزند و یا وسایل و امكانات مادی است.

3.     آسیب اقتصادی: كه شامل ویرانی و تباهی تاسیسات، كارخانجات، جاده‌ها، راه‌های ارتباطی، آلودگی‌های محیطی، آتش‌سوزی‌ها و.... مطرح می‌باشد.

4.     آسیب اجتماعی: كه شامل اختلال در زندگی طبیعی و بروز محدودیت‌ها واعزام افراد به مناطق جنگی و در حالت استرس و وحشت و اضطراب بودن جامعه می‌باشد و مشكلات تطابق با شرایط جدید مطرح است.

در واقع مانور جنگی فرضی است كه به منظور آمادگی رزمی و چگونگی مقابله نمودن مطرح است. در مورد كمك‌های اولیه بایستی در مناطق جنگی و غیرجنگی كه در معرض خطر می‌باشد، همیشه افرادی به عنوان امدادگر وجود داشته باشند كه به محض بروز خطر و آسیب به كمك افراد آسیب‌دیده شتافته و سریعاً افراد مصدوم را به نقاط امن انتقال دهند. اقداماتی كه امدادگر به محض برخورد با مصدوم و فرد آسیب دیده باید انجام دهد، توجه به كلمه «رتم» است كه (ر) مخفف باز بودن راه تنفس، (ت) یعنی دادن تنفس مصنوعی و (م) یعنی انجام ماساژ قلبی می‌باشد.

از ان سلاحها برای کشتن افراد و وارد کردن صدمات بسیار جدی و یا ایجاد انواع معلولیت ها در مردم استفاده می شود. این سلاحها بر اساس اثرات مختلفی که بر بدن افراد می گذارد، به 3دسته تقسیم بندی می شوند. دسته اول سلاحهای هستند که روی سیستم عصبی بدن تاثیر می گذارند. در این دسته GA، GB، GD، GF و VX (متیل فسفوبوتیوئیک اسید , گاز سارین ) قرار دارند. دسته دوم، اثرات خود را روی پوست به جا می گذارند و شامل HD (گازخردل گوگرد)، HN (خردل نیتروژن)، L و CX هستند. دسته سوم نیز باعث اختلال سیستم تنفسی بدن می شوند. در این گروه گازهای بی رنگ CG و DP، کلرین (Cl) و فسفوکلرین (Ps) وجود دارند. از سلاحهای شیمیایی که روی اعصاب اثر می گذارند، قبل و در طول جنگ دوم جهانی استفاده‌های بی شماری شده است.

دسته ی اول: این مواد از نظر شیمیایی وابسته به حشره کش‌های آلی فسفره هستند. این دسته از سلاحهای شیمیایی مانع از عمل آنزیم استیل کولین استر از می شوند. وقتی مواد شیمیایی این دسته وارد بدن شوند، غلظت استیل کولین را در بدن به بیش از حد لازم می رسانند. ریه ها و چشمها بسرعت این مواد را جذب کرده در کمتر از یک دقیقه بر سیستم عصبی بدن تاثیرات قابل توجهی می گذارند. علایم آن به صورت آبریزش بینی، ترشح زیاد بزاق، تنگی قفسه سینه، کوتاهی تنفس، تنگی مردمک چشم، انقباض عضلانی و یا حالت تهوع و انقباض شکم ظهور می کند.

دسته دوم سلاحهای شیمیایی که بر روی پوست تاول و سوختگی ایجاد می کنند، ماندگاری فراوانی در محیط دارند. این مواد روی چشمها، پوشش مخاطی، ریه ها، پوست و اجزای خون اثر گذاشته و اگر از طریق تنفس وارد ریه ها شوند، بر شدت تنفس اثرات منفی می گذارند و اگر توسط غذا بلعیده شوند، سبب اسهال و استفراغ می شوند. خردل ها که جزو این دسته هستند به خاطر خواص فیزیکی خود مقاومت و ماندگاری بسیار زیادی در سرما و دماهای معتدل دارند.اگر دو دقیقه از تماس یک قطره خردل با پوست بگذرد، صدمات جبران ناپذیری به این عضو وارد می شود. CX نیز که جزو این گروه است، پودری کریستالی شکل است که در دماهای 39 تا 40 درجه سانتی گراد ذوب شده و در دمای 129 درجه سانتی گراد به جوش می آید. این ماده را با افزودن موادی خاص در دمای اتاق به حالت مایع درمی آورند. CX دارای بوی بسیار نامطبوعی است.

نظر به اینكه در زمان وقوع جنگ از وسایل و مواد شیمیایی و هسته‌ای استفاده می‌شود، علاوه بر جراحات و آسیب‌های معمولی بایستی به عوامل زیر توجه نمود:

1.     شناسایی علائم قراردادی در مواقع خطر مانند علامت هشدار، اعلام خطر و اعلام رفع خطر.

2.     آلودگی با رادیواكتیو.

در معرض امواج سلاح‌های جنگی قرار گرفتن كه تاثیر شدید بر سیستم عصبی خواهد داشت و افراد را دچار حملات و تشنجات عصبی مانند صرع می‌نماید.

آلودگی با سموم شیمیایی و گازهای خفه كننده و مخرب اعصاب:

الف: گازهای مسموم كننده و تاولزا (Mustard Gas)

این گازهای عبارتند از گاز خردل كه به نام ایپریت نیز موسوم است و اولین در سال 1935 و 1936 توسط ایتالیایی‌ها در جنگ با اتیوپی بكار رفت، مایعی است بی‌رنگ، روغنی شكل و در حرارت كمتر از 10 درچه به صورت جامد درمی‌آید.

كمك‌های اولیه: تمیز و پاك كردن این گاز و مایعات از روی پوست بدن فرد آسیب دیده، خودداری از ماساژ پوست و سپس شستشو با آب و صابون و دادن داروی قی‌آور در صورت خورده شدن، شستشوی چشم با آب فراوان و درمان سوختگی ناشی از آن.

ب) گازهای مخرب اعصاب

این گاز كه در جنگ جهانی اول توسط آلمانی‌ها بكار رفت، آن را گاز جی (G) هم می‌نامند. این گاز از گروه بازدارنده كولین استراز می‌باشد و توسط پوست و دستگاه تنفسی و دستگاه گوارشی وارد بدن می‌شود.

همچنین دادن تنفس مصنوعی در مواقع خفگی باید مورد توجه قرار گیرد و افراد را به نقاط مرتفع و دور از جریان باد برده و البسه آلوده را از بدن آنها خارج نمود.

زخم‌های كوبیده و له شده:

این نوع زخم‌ها در زمان جنگ به علت انفجار و خرابی ساختمان‌ها و تصادفات، زیاد به چشم می‌خورد و زخم‌هایی هستند كه در اثر برخورد و یا سقوط انسان بر روی جسم سخت و یا سقوط اجسام سنگین از قبیل دیوار ساختمان‌ها و تیرهای آهن بر روی بدن بوجود می‌آید كه با كوفتگی و له شدن قسمتی از بافت‌های بدن همراه است.

به هنگام جنگ حهانی اول به دلیل پیشرفت دانش و تکنولوژی لازم برای تهیه ی مواد شیمیایی خطرناک امکان کاربرد آنها به مقدار فروان فراهم گردید. اولین مورد استفاده از گاز‌های شیمیایی در سطح وسیع در آوریل توسط قوای آلمانی صورت گرفت در این حمله شش هزار سیلندر حاوی گاز کلر برای مسموم کردن نیرو‌های طرف مقابل به کار گرفته شد که در نتیجه ی آن پنج هزار نفر از نیروهای متفقین به هلاکت رسیدند. بعد از این حمله در سبتامبر همان سال نیروهای انگلیسی نیز از گاز گلر استفاده کزدند. با لاخره آلمان در سال گاز فسژن و در سال گاز خردل را وارد صحنه کار زار نمود. استفاده از کاز‌های شیمیایی برای اولین بار لزوم استفاده از ماسک‌های محافظتی را مطرح ساخت. ارتش انگلیس از این ماسکها برای اولین بار به منظور حفاظت از اسبها و افراد استفاده نمود. در مجموع می توان گفت که گاز‌های کلر، خردل و فسژن توسط ارتش آلمان و انگلیس و گاز‌های موثر در خون از قبیل هیدروژن سیانید و کلرید سیانوژن توسط فرانسوی ها به کار گرفته شد. مطابق آمار حاصل حدود صد هزار نفر کشته و دویست هزار نفر زخمی حاصل استفاده از این گازها بود.

رژیم جنایتکار بعث عراق که انواع سلاح‌های مدرن غرب و شرق را بر ایمان خلل ناپذیر رزمندگان دلیرمان امتحان کرده بود و به یاس کامل رسیده بود، در پی شکستهای مداوم و عجز و ناتوانی در مقابل سلحشوران سپاه توحید بکاربرد سلاح‌های شیمیایی متوسل گردید. ارتش صدام عفلقی در بین سال‌های آغاز جنگ تا پایان آن در بیش از صدها مورد از سلاح‌های شیمییایی استفاده کرد ه که در عملیات خیبر، بدر، والفجر و سلسله عملیات‌های کربلا ابعاد این جنایت به اوج خود رسید.حملات مذکور با استفاده از انواع مهمات شیمیایی (خمپاره،توپ، بمب و غیره) حاوی گاز‌های کشنده از قبیل عوامل عصبی ( تابون )، گاز‌های خردل، سیانور و عوامل خفه کننده (فسژن) انجام گرفته است.

انواع سلاح‌های شیمیایی

از نظر نظامی گاز‌های شمیایی به شش گروه تقسیم می شوند

عوامل سمی کشنده
عوامل ناتوان کننده
عوال کنترل اغتشاش
عوامل دود زای نظامی
عوامل ضد گیاه
شعله ها و آتش ها
عوامل تاولزا :
این گروه را به راحتی می توان به سه زیر گروه تقسیم کرد
خردل ها
آرسنیک ها
گزند ها

این عوامل بیشتر به صورت مایع می باشند. اثر آنها پایدار است و وزن آنها به نسبت هوا زیاد می باشد.این مواد معمولا ً موجب مرگ آنی نمی شوند و فرد را نا توان می کنند.
نحوه ی ورود و چگونگی تاثیر

این عوامل در محل آلوده سلول ها را تحریک کرده و موجب ایجاد زهر سلولی می شوند. این مواد در حالت مایع و گاز قدرت نفوذ به دیواره ی سلولی،چوب، چرم، رنگ وغیره را دارند و فقط در تماس با موادی مانند شیشه، فلز و کاشی قدرت خود را از دست می دهد.
علائم مسمومیئت با عوامل خردل

بعد از حدود چند ساعت در محل آلوده سوزش و خارش ایجاد می شود و لکه‌های قرمز ظاهر می گردد.

بعد ازچند روز تاول ها نمایان می گردد. از به هم پیوستن تاول‌های کوچم تاول ها ی بزرگ پدید می آید.

در صورت ورود این عوامل از طریق دستگاه گوارشی یا تنفسی با عث ایجاد مشگلات تنفسی و گوارشی خواهد شد. این عوامل در صورت ورود به بدن خطراتی مانند عوامل خفه کننده را ایجاد می کنند.

اگر درصد این مواد در محیط زیاد باشد موجب اثرات دائمی بر حس بینایی (مانند کوری ) در پی خواهد شد.

فرد مصدوم پس از تماس با این مواد احساس می کنند که موادی مانند شن و ماسه درون چشم او هستند.

علائم مسمومییت با آرسنیک ها

آرسنیکها علاوه بر تاول زدن عوارضی مانند بززگ شدن ریه، اسهال، بی تابی، ضعف، کاهش حرارت بدن وکم شدن فشار خون را در پی دارند. لازم به ذکر است که سرعت بروز تاول‌های آرسنیک چند دقیقه است که این امر در مورد خردل ها چند روز به طول می انجامد.
گزند ها و علائم مسمومیت با انها

معروف ترین عامل گزند ها CX است. این عامل در صورت تماس با بدن باعث سوزشی مانند گزش حشرات می شود.در حالت طبیعی این عامل در طبیعت در درجه سانتی گراد به صورت مایع بوده و رنگی تیره و روغنی دارد. 


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 291 ]

مقاله شبيه سازي اشتعال در موتور هاي اشتعال تراکمي با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبيعي و تحليل اس

يکشنبه 16 آبان 1395
4:04
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبيه سازي اشتعال در موتور هاي اشتعال تراکمي با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبيعي و تحليل استراتژي هاي کنترلي آن با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبيه سازي اشتعال در موتور هاي اشتعال تراکمي با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبيعي و تحليل استراتژي هاي کنترلي آن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبيه سازي اشتعال در موتور هاي اشتعال تراکمي با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبيعي و تحليل استراتژي هاي کنترلي آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبيه سازي اشتعال در موتور هاي اشتعال تراکمي با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبيعي و تحليل استراتژي هاي کنترلي آن با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: 18

چکیده:

موتور های اشتعال تراکمی با مخلوط همگن، نسل جدیدی از موتور های اشتعال داخلی هستند که با استفاده از مکانیزم خود اشتعالی به عنوان اساس اشتعال، تولید قدرت نموده و از نظر راندمان حرارتی و آلاینده ها شرایط بهتری را نسبت به موتور های کلاسیک فراهم می سازند . در این مطالعه، شبیه سازی فرآیند اشتعال یک موتور HCCI با سوخت گاز طبیعی مورد توجه قرار گرفته است . نتایج شبیه سازی فرآیند خود اشتعالی را نشان می دهد که با استفاده از تعاریف خاص موتور های HCCI قابل توصیف است . همچنین، اثر پارامتر های کنترل کننده فاز اشتعال HCCI ، بر روی زمان شروع اشتعال و فشار درون سیلندر مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از این شبیه سازی می توان یک اشتعال پایدار کنترل شده را در محدوده وسیعی از شرایط عملکردی این موتور ها پیش بینی نمود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 279 ]

پاورپوينت انواع و طبقه بندي هتل از نظر عملکردو معرفي فضا با word

يکشنبه 16 آبان 1395
4:04
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

پاورپوينت انواع و طبقه بندي هتل از نظر عملکردو معرفي فضا با word دارای 54 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوينت انواع و طبقه بندي هتل از نظر عملکردو معرفي فضا با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوينت انواع و طبقه بندي هتل از نظر عملکردو معرفي فضا با word

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوينت انواع و طبقه بندي هتل از نظر عملکردو معرفي فضا با word

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پاورپوينت انواع و طبقه بندي هتل از نظر عملکردو معرفي فضا با word :

اسلاید 1 :

 • جا-ظرفیت ودرجه بندی هتل                   ا  مجهزترین هتلها قاعدتا در مراکز شهرهای بزرگ ساخته می شوند اما ساخت چنین مجتمعهایی در هاشیه شهرها نیز کاملا متداول است.برای هتلهایی که تسهیلات برگزاری کنفرانس در انها پیش بینی می شود یا برای کسانی که از ازدحام مراکز شهری گریزان اند هاشیه شهرها جای مناسب تری است.امکان یافتن زمین بزرگتر و ارزانتر برای ساخت پارکینگ و باغسازی در هاشیه شهرها به مراتب بیشتر از مراکز شهری است.
 • ظرفیت هتل به کشش بازار توریسم بستگی دارد.تعداد اتاق در یک هتل گاهی به چندین هزار می رسد که در این صورت هتل خود مانند شهری است که به خدمات متعدد دیگری از جمله دسترسی و حمل ونقل سریع نیاز خواهد داشت.
 • در طراحی هتل باید به طبقه بندی ان از نظر سطح و کیفیت سرویس دهی در ارتباط با قدرت خرید مهمانان بالقوه ان توجه شود.هتلها امروز از یک درجه بندی ساده 1تا 5 ستاره استفاده می کنند که 1 ستاره ارزانترین و 5 ستاره گرانترین هتلها است.با تبدیل کاخهای قدیمی هتلهای لوکس تری هم برای ثروتمندان ساخته شده است.در مجهز ترین هتلها علاوه بر فضاهای خصوصی (اتاقها.سوئیتها) استخر سرپوشیده با اب گرم و متناسب با فصل.سونا.جکوزی.سالنهای بدن سازی و ماسا .رستورانهای مجهز و گاهی گردان در بالاترین طبقه و همکف.سالنهای کنفرانس واتاقهای ملاقات خصوصی همچنین خدمات ارتباطی تلفن.تلویزیون.اینترنت.مینی بار در اتاقها وسرویس چای و قهوه ویخچال در نظر گرفته می شود.سرو غذا در اتاق در تمام 24 ساعت میسر است.هرچه سطح خدماتی ودرجه هتل تنزل کند از این سرویسها کاسته می شود.در مسافرخانه توالتها عمومی می شوند و اتاقهای عمومی تا 10 تخت خوابه ساخته می شوند.   اما در ایران ساخت و اداره هتلهای مدرن از اوایل قرن حاضر متداول شد که گراند هتل نمومه شناخته شده ای از انهاست.

اسلاید 2 :

 • زنجیره هتلهای بین المللی مانند هتل هیلتون (استقلال کنونی) وشرایتون(هتل هما کنونی) از دهه 1340 به بعد در ایران ساخته شدند که دهه 1350 تا انقلاب اسلامی اوج رونق وفعالیت انها بود.پس از انقلاب و با وجود کاهش توریسم بین الملی در ایران ساخت هتلهای چند ستاره در تهران و شهرهای عمده گسترش یافت تا حدی که امروز ظرفیت هتلها در شهرهای بزرگ بیش از حجم ایرانگردی است و هتلها با کمبود مسافر روبرو هستند.
 • اگر چه امروز انواع مختلفی از هتل وجود دارد که هر کدام کاربریهای متنوع و متفاوتی ارائه می کنند ولی عملکرد اصلی هتل بدون توجه به تعداد اتاقهای ان یکسان است و نسبت به دوران باستان نیز تغییر اساسی نکرده است.از طرف دیگر ابعاد اتاقها با درجه و کیفیت هتل ارتباطی مستقیم دارد سرسرا رستوران ودیگر خدمات هتل نیز باید نه زیادتر و نه کمتر از حد نیاز باشند.
 • با توسعه توریسم در نیمه دوم قرن بیستم و پیدایش انواع هتلهای کوچک بزرگ محلی و بین المللی نیاز به دسته بندی هتلها به وجود امد.

اسلاید 3 :

 • شناخته شده ترین روش دسته بندی هتلها از نظر مرغوبیت و کیفیت کلی است که با ستاره نشان داده می شود. هتل 5 ستاره بهترین نوع هتل است اگر چه اخیرا هتلهای 7 ستاره نیز مطرح شده اند.
 • از نظر کیفیت کلی هتلها در سه گروه اصلی دسته بندی می شوند:
 • الف:هتلهای اقتصادی با اتاقها و خدمات ساده برای مسافران با بودجه محدود.
 • ب:هتلهای تجاری با استاندارد بالا و با خدماتی نظیر ارتباط اینترنتی سریع سرویس اتو کشی تحویل روزنامه در اتاق یخچال گاو صندوق رستوران سرویس حمل ونقل به فرودگاه.
 • ج:هتلهای لوکس با معماری بسیار خاص و تزئینات گاه اغراق امیز رستورانهای عالی ارائه همه خدمات در اتاق استخر سرویس ماسا جکوزی سونا و;

اسلاید 4 :

 هتل ها را می توان با توجه به عوامل زیر طبقه بندی نمود :

 • 1- از نظر مكان
 • الف ) هتلهای مركز شهر  Down Town Hotel
 • ب ) هتلهای حومه شهر  Suburban Hotel
 • ج ) هتلهای تفریحی      Resort Hotel
 • د ) هتلهای فرودگاهی    Air port Hotel
 • هـ ) متل ها                M otel’s

اسلاید 5 :

n 2- از نظر تعداد اتاق

nالف) هتلهای كوچك (تا 25 اتاق )

nب ) هتلهای متوسط ( از 25 اتاق الی 100 اتاق )

nج ) هتلهای بزرگ ( از 100 اتاق الی 300 اتاق )

nد ) هتلهای خیلی بزرگ (از 300 اتاق به بالا ) G rand Hotel

n 3- از نظر نوع برنامه سرویس دهی

nالف ) هتل با طرح آمریكایی  American Plan

nب ) هتل با طرح اروپایی  E uropean Plan

nج ) هتل با طرح كنتیننتال    Continental Plan

nد ) هتل با طرح تعدیل شده و تغییر یافته آمریكایی  M  odified American Plan

n

اسلاید 6 :

 • 4- از نظر نوع میهمان
 • الف) هتل با میهمان فامیلی و خانوادگی   Family Guest Hotel
 • ب) هتل با میهمان تجاری  Commercial Guest Hotel
 • ج ) هتل با میهمان گروهی  Group Guest Hotel
 • د) هتل با میهمان درمانی (هتل درمانی)  Clinical Guest Hotel
 • 5- از نظر مدت اقامت
 • الف) هتل ترانزیت  Transidential Hotel
 • ب ) هتل پانسیون   Residential Hotel
 • ج) هتل نیمه پانسیون   Semi Residential Hotel
 • 6- از نظر امكانات موجود
 • الف) هتل اقتصادی با سرویس محدود  Economy Limited Service Hotel
 • ب ) هتل نیمه اقتصادی Semi Economy Hotel
 • ج ) هتل تمام سوئیت  All suite
 • د ) هتل درجه یك  First Class Hotel
 • هـ ) هتل مجلل  Luxary Hotel

اسلاید 7 :

 • هتل های 2 ستاره
 • ارائه رتبه دو ستاره مستلزم داشتن بعضی و نه همه موارد زیر می باشد . تمیزی و راحتی و دکوراسیون منظم و هماهنگ از الزامات این هتل ها می باشد .
 • معیارها :
 • خدمات نگهداری : خانه داری بسیار خوب ، دکوراسیون جذاب و وجود تلویزیون رنگی در تمام اتاقها ، مبلمان با کیفیت، دارای رستوران ارایه سرویس در هر وعده غذایی ، استخر شنا ، ارائه خدمات رسانی به اتاق ها ، مکان ورودی هتل با ظرفیت مناسب ، تخت هایی با اندازه معمولی و بزرگتر ، سرویس حمام خوب و زیبا ، قفسه های کافی امکانات تفریحی ، حوله و صابون با کیفیت بالا دارا می باشد . پرسنل آموزش دیده و لاندری و روم سرویس نیز لازم می باشد .

اسلاید 8 :

 • هتل های 4 ستاره: این هتلها نه تنها باید کلیه خدمات لازم را ارائه دهند بلکه باید از خود هویتی داشته باشند . تأمین راحتی و آسودگی مهمانان هدف اصلی کارکنان می باشد ، آنها آموزش دیده، کارآمد و آگاه و مؤدب می باشند این هتل دارای امکانات متنوعی است .
 • معیارها :
 • خانه داری و نگهداری فوق العاده از هتل اتاق و فضای سبز ، طراحی ساختمان خاص و جالب ، هال ورودی لوکس، مبلمان بسیار خوب ، فضاهای عمومی ، آثار هنری ، کیفیت بالای فرش و گل تازه ، چشم انداز محیط طبیعی و فوق العاده فضای مناسب و دکوراسیون جذاب برای پذیرش رزوراسیون بسیار سریع و کارآمد ، کارکنان متعهد با یونیفرم – وجود دربان – مدیریت متخصص تجهیزات عالی رستوران و غذاهای متنوع ، خدمات رسانی عالی به اتاقها ، اتاقهای بزرگ با نور کافی و مبل مناسب و زیبا دارای تلویزیون و دکوراسیون عالی و تزئین شده با کارهای هنری – دو تلفن یکی در کنار تخت و دیگری روری میز دارای تشک راحت و پتوی اضافه و تخت های بزرگ و معمولی، سرویس دهی دو مرتبه در روز به اتاق ها ، حمام بسیار تمیز با صابون وسایل آرایش و حوله ، جعبه کمک های اولیه ، آیینه مناسب جهت اصلاح و آرایش، سیستم خشک کن دست ، در اختیار قرار دادن لباسهای راحت به مهمانان ، سیستم روشنایی هوشمند در حمام و اتاق خواب و سایر امکانات مثل حمل و نقل ، روزنامه رایگان و ;

اسلاید 9 :

 • هتل های 5 ستاره: این هتلها در ردیف اول هتلها قرار دارند . قوانین واستاندارد مربوط به هتل پنج ستاره و کیفیت آن همواره باید ثابت نگه داشته بشود .
 • معیارها :
 • معماری و دکوراسیون زیبا و منحصر به فرد – نگه داری و خانه داری منحصر به فرد و مستمر – دارای بیش از 100 اتاق هال ورودی اتاق مهمان ، فضای عمومی تزئین شده با کارهای هنری ، مفروش شده با کیفیت بالا ، لابی بسیار زیبا – دفتر پذیرش بسیار منظم در فضای کافی و آرام – دارای نگهبان و سرویس 24 ساعته – پرسنل آموزش دیده متعهد ، تزئین اتاقها با استفاده از اشیاء عتیقه ، دارای 3 تلفن :
 • 1 . کنار تخت
 • 2 . روی میز
 • 3 . داخل حمام
 • تمیز کردن اتاق 2 مرتبه در روز- سرویس حمام زیبا و مدرن – دارای رستوران عالی و غذاهای متنوع و سرویس غذا دهی ، امکانات رستوران جذاب ، سرویس حمل و نقل – مغازه و فروشگاه پوشاک – در داخل اتاقها یخچال و نوشیدنی متنوع وجود دارد . 

اسلاید 10 :

 • رو یال :
 • با دکوری استثنایی چشم اندازی عالی دارای سوئیت های مجلل و سالن غذا خوری و بالاترین استاندارد از نظر سطح تجمل و راحتی ، کارکنان آزموده و ; می باشند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 311 ]

مقاله بررسي درون شيشهاي قابليت کالزايي گياه دارويي درمنه خزري (Artemisia annua.) با word

يکشنبه 16 آبان 1395
4:04
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي درون شيشهاي قابليت کالزايي گياه دارويي درمنه خزري (Artemisia annua.) با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي درون شيشهاي قابليت کالزايي گياه دارويي درمنه خزري (Artemisia annua.) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي درون شيشهاي قابليت کالزايي گياه دارويي درمنه خزري (Artemisia annua.) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي درون شيشهاي قابليت کالزايي گياه دارويي درمنه خزري (Artemisia annua.) با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

یا گندجارو یک گیاه دارویی متعلق به خانواده کاسنی میباشد. درمنه گیاهی یکساله و Artemisia annua درمنه خزری معطر است که دارای ترکیب دارویی آرتمیزنین میباشد. این ترکیب دارای خاصیت ضد انگلی و ضد تب بوده و در درمان عفونتهای رودهای، از بین بردن سلولهای سرطانی سینه، مالاریا و عفونتهای قارچی کاربرد دارد که در طب سنتی و داروسازی مدرن استفاده فراوانی از آن به عمل میآید. به دلیل پایین بودن مقدار مادهی آرتمیزنین در این گیاه و نیز عدم موفقیت در ساخت شیمیایی این ماده و تأثیر ناچیز روشهای اصلاحی بر افزایش آن، تولید این ماده از طریق اثر الیسیتورها بر روی کالوس معمول بوده که پیش نیاز اعمال اثر الیسیتورها، کشت بافت و تولید کالوس میباشد. در این آزمایش برای کالزایی هر یک در سه سطح و دو منبع ریزنمونهی برگ و ساقه استفاده شد. در ریزنمونه برگی BAP 2,4- و D از هورمونهای 2,4- و در ریزنمونه ساقه در تیمار 2 D 0 میلی گرم در لیتر / و 5 BAP بیشترین وزن تر کالوس در تیمار 1 میلی گرم در لیتر 2,4- محاسبه گردید. D 0 میلی گرم در لیتر / و 5 BAP میلی گرم در لیتر


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 320 ]

مقاله عوامل اثر گذار بر روند تعليم معمار در فضاي آموزش معماري با word

يکشنبه 16 آبان 1395
4:03
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عوامل اثر گذار بر روند تعليم معمار در فضاي آموزش معماري با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل اثر گذار بر روند تعليم معمار در فضاي آموزش معماري با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عوامل اثر گذار بر روند تعليم معمار در فضاي آموزش معماري با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عوامل اثر گذار بر روند تعليم معمار در فضاي آموزش معماري با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: 15

چکیده:

فراگیر و چند وجهی بودن معماری، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر تمامی امورجامعه و نیز فرهنگ حاکم بر ان اهمیت موضوع را مشخص می کند بالا خص این که معماری حاکم بر کشور روز به روز به زوال و نابودی می گراید نشان میدهد که آموزش د ردانشکده های معماری دچار نقص است و وظیفه ی خطیر خود را به خوبی ایفا نمی کند. با توجه به حساسیت امر، لزوم پرداخت به مشکل آموزش معماری به خوبی قابل مشاهده است دریک دهه ی اخیر مقوله ی آموزش معماری مورد توجه خاص محافل دانشگاهی کشور در رشته ی معماری قرار گرفته و پژوهشهای زیادی دراین باب از سوی جامعه معماری انجام پذیرفته است ایجاد تحولی بنیادین را در نظام آموزش معماری، برپایه ی دستاوردهایی که دراین حوزه وجود دارند و نیز تحلیل تجربیات گذشته با توجه به درک مناسب از خ صوصیات رشته ی معماری و تفاوت آن با سایر رشته ها می توان سرآغازی برای ایجاد فضایی نوین در آموزش معماری دانست. دراین رساتا برای اینکه بدانیم مشکل معماری چیست و چگونه باید به حل آن پرداخت لازم است ابتدا تعریفی روشن از معماری ارائه دهیم تا بتوان رویکرد های جامعه ی حاضر را با آن تطبیق داده و نتیجه گیری نمود. بنابراین این مقاله سعی داد با تعریف معماری از دیدگاه های متفاوت، تعریفی واحد از معنای معماری و آموزش آن ارائه کند. سپس با بررسی وضع موجود سیستم معماری درایران و مشکلات مربوطه به تعیین اهدافی مشخص برای دانشکده ی معماری و سیاستهای کلی برای دستیابی به این اهداف بپردازد سرانجام با تدوین سیاستهای کلی راهکارهایی دراین زمینه ارائه دهد تا شاید بتواند در جهت رفع نواقص سیستم آموزش معماری کشورمان گامی مثبت بردارد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 280 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مقالات و پروژه های دانشجویی است. | طراح قالب avazak.ir| با قدرت aramblog.ir
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]